Pravidla soutěže

1. pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále jen „Pořadatel“). Organizaci soutěže zajišťuje C.V.G., s.r.o. se sídlem Hanusova 353/12, 140 00, Praha 4, IČ 24178934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C 186008 (dále jen „organizátor“).

2. místo a doba soutěže

Soutěž proběhne v období od 18.5.2018 do 31.12.2018. Konkrétní termíny a místa konání budou postupně upřesňovány na webové stránce www.natrihonzu.cz a na facebookovém profilu soutěže.

3. účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Každý soutěžící se smí této soutěže zúčastnit jen jednou. Soutěžící si může rezervovat účast v soutěži prostřednictvím on-line formuláře na webové stránce.

4. pravidla soutěže

Smyslem soutěže je dosáhnout nejlepšího soutěžního času na herním zařízení Force Dynamics 301 do něhož byla naprogramována speciální rychlostní zkouška. Pouze na tomto zařízení a pouze při oficiálních akcích soutěže dle bodu 2 lze soutěžit. Každý soutěžící má k dispozici jeden tréninkový průjezd rychlostní zkouškou, po němž bezprostředně následuje průjezd ostrý. Při ostrém průjezdu časomíra zabudovaná v herním zařízení měří čas, který soutěžící potřebuje k absolvování rychlostní zkoušky. Pouze čas z této časomíry je relevantní, na žádné jiné měření času nebude brán zřetel. Čas z ostrého průjezdu bude každému soutěžícímu zaznamenán jako čas soutěžní. Před vstupem do herního zařízení se soutěžící registruje u obsluhy tohoto zařízení. Neregistrovaným nebude vstup do herního zařízení umožněn. V případě jakýchkoliv problémů či nesrovnalostí je soutěžící povinen obrátit se na obsluhu, která má konečné slovo při rozhodování o dalším postupu. Pokud soutěžící nerespektuje pokyny či se jiným způsobem nevhodně chová, má obsluha právo takového soutěžícího vykázat bez nároku na zaznamenání soutěžního času. Soutěžní časy budou postupně zanášeny do databáze, která bude přístupná na adrese www.natrihonzu.cz. Tam bude mít každý soutěžící možnost sledovat průběžné výsledky po celou dobu trvání soutěže.

5. výhra

Po ukončení soutěže bude vítězem vyhlášen soutěžící, jemuž herní zařízení naměřilo nejlepší soutěžní čas. Vítěz bude organizátorem osloven prostřednictvím kontaktů, které uvedl při registraci. Vítěz získá bezplatnou zápůjčku vozu ŠKODA FABIA Edition R5 na jeden rok. Nepřevezme-li si soutěžící výhru v soutěži, propadá tato ve prospěch pořadatele soutěže. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jak je pořadatelem soutěže stanovena.

6. souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínkou účastní v soutěži je vyplnění registračního formuláře a poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů na dobu 5-ti let. Údaje jsou soutěžícím poskytovány dobrovolně, přičemž svůj souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv písemně odvolat.

7. závěrečná ustanovení

Jedině pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni závazně rozřešit jakoukoliv spornou otázku, která se vyskytne v souvislosti se soutěžemi popsanými v těchto pravidlech. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel a organizátor soutěže si dále vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherců na mobilním čísle či e-mailu nebo chyby v doručování na straně mobilního operátora. Soutěžícím nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel soutěže nezodpovídá za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry. Pořadatel nezodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci soutěže.